Capitolul 1. Principii generale

Art. 1. Biserica Română « Elim » Asse este o Biserică evanghelică, având în componenţa ei fraţi penticostali, baptişti şi creştini după Evanghelie, folosind ca mod de închinare modelul creştin Penticostal, iar ca doctrină Cuvântul lui Dumnezeu « BIBLIA », ca normă de raportare a întregii activităţi de închinare şi viaţă a membrilor ei, fiind deschisă pentru toţi cei ce doresc să se închine lui Dumnezeu, indiferent de confesiunea pe care o are fiecare.

Art. 2. Adresa Bisericii Române « Elim » Asse este Rue Stephanie 107, Laeken 1020 Bruxelles.

Art.3. Limba oficială în raport cu instituţiile de stat este limba franceză. În desfăşurarea slujbelor bisericeşti se foloseşte limba română.

Art.4. Biserica respectă Constituţia şi legile ţării atâta timp cât acestea sunt în acord cu principiile biblice şi cu valorile morale şi spirituale promovate de Sfânta Scriptura.

Capitolul 2. Organizarea Bisericii

Art.5. Biserica Română « Elim » este o persoană juridică.

Art.6. Scopurile esenţiale ale Bisericii lui Dumnezeu creştine locale sunt :

a.Glorificarea lui Dumnezeu ;

b.Păstrarea şi propovăduirea învăţăturii Sfintelor Scripturi;

c.Creşterea spirituală şi educarea credincioşilor ;

d.Răspândirea Evangheliei pentru mântuirea oamenilor ;

e.Practicarea actelor de cult şi a părtăşiei frăţeşti;

f.Ajutorarea celor în nevoi ca o manifestare a dragostei creştine;

g.Plantarea de noi Biserici.

Art.7. Organe de conducere ale Bisericii

a.Adunarea Generală

b.Comitetul Bisericii;

c.Consiliul pastoral;

d.Păstorul Bisericii.

Art.8. Adunarea generală este alcătuită din toţi membrii care se bucură de drepturi depline. Adunarea generală se întruneşte odată pe an în şedinţa ordinară şi oridecâteori este nevoie în şedinţe extraordinare.

Art.9. Adunarea Generală a bisericii are următoarele atribuţii:

a.Alege păstorul bisericii;

b.Alege Comitetul bisericii la expirarea mandatului acestuia sau când situaţia o impune ;

c.Aprobă punerea în slujbă a noilor prezbiteri şi diaconi şi a celorlalţi slujitori aleşi ;

d.Aprobă execuţia bugetară şi descărcarea de gestiune a Comitetului şi bugetul bisericii ;

e.Aprobă cumpărările şi vânzările de bunuri mobile şi imobile, hotăreşte la nevoie nou locaş de cult şi aprobă alte investiţii bunei desfăşurări a activităţii. Prin urmare înstrăinarea, vânzarea, cumpărarea sau orice altă tranzacţie se face numai cu aprobarea Adunarii Generale. Pentru înstrăinare sau vânzare este necesar ca Adunarea Generală să-şi dea suportul prin 75 % din voturi folosindu-se procedura votului secret.

Art.10. Adunarea Generală Extraordinară a bisericii se convoacă de către:

a.Păstorul bisericii;

b.Jumătate, plus unu din totalitatea membrilor comitetului;

c.O treime din totalitatea membrilor bisericii cu drepturi depline.

Art.11. Adunarea Generală este prezidată de slujitor ordinat. Acesta este asistat de secretarul bisericii, sau în lipsa acestuia de către un alt membru în calitate de secretar de zi al Adunarii Generale şi de patru numărători de voturi propuşi şi aleşi de către Adunarea Generală.

Art.12.Adunarea Generală a bisericii va avea loc în primele 60 de zile ale fiecărui început de an şi este convocată cu patrusprezece zile
calendaristice inainte de întrunirea ei, dată la care va fi prezentată şi ordinea de zi. Ea este considerată statutară dacă întruneşte cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor bisericii. În cazul neîntrunirii numărului statutar, Adunarea Generală va avea loc peste o
săptămână, cu numărul membrilor prezenţi la acea dată.

Art.13. Consiliul Pastoral se compune din slujitorii chemati de Dumnezeu sa privegheze asupra sufletelor membrilor bisericii alesi de Adunarea Generala.

Art.14. Consiliul Pastoral se alege pe o perioadă de patru ani, iar numărul membrilor acestora va fi determinat de numărul membrilor bisericii după cum urmează :

Ø până la 100 de membrii, va alege 3 -7 membrii în comitet ;

Ø între 101 – 300 membrii, va alege 5 – 11 membrii ;

Ø între 301 – 700 membrii, va alege între 7 – 13 membrii ;

Ø între 700 – 1000 membrii, va alege între 9 – 19 membrii.

Art.15. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii propuşi pentru Consiliul Pastoral :

Ø Să fie de patru ani membru al Bisericii Române Elim-Bruxelles;

Ø Să aibă un caracter ales şi o înaltă ţinută morală spirituală ;

Ø Să depună o mărturie demnă în ce priveşte familia şi relaţiile dintre el şi familie;

Ø Să aibă capacitatea şi disponibilitatea de a îndeplini sarcinile încredinţate ;

Ø Să aibă o vechime de cel puţin cinci ani de la botezul în apă ;

Ø Să nu fi fost sancţionat pe linie bisericească în ultimii trei ani cu o perioada de maxim 6 luni;

Art.16. Atribuţiunile comitetului administrativ : În cadrul noului comitet administrativ ales se desemnează tot de către Adunarea Generală un secretar, un casier, un administrator şi doi cenzori cu conditia sa aiba

a.conduce activitatea administrativă a bisericii pe tot timpul mandatului încredinţat;

b.întocmeşte bugetul bisericii şi-l supune întai Consiliului Pastoral iar apoi spre aprobarea Adunarii Generale;

c.rezolvă orice alte sarcini încredinţate de Adunarea Generală;

d.administrează întregul patrimoniu al bisericii sub supravegherea Consiliului Pastoral;

e.participă la toate şedintele de comitet, cu o frecvenţă de regulă la o şedinţă pe lună. După trei absenţe nemotivate consecutive sau şase absenţe pe an, comitetul bisericii va lua măsuri care pot duce la înlocuirea lui din sânul acestuia.

f.hotărăşte angajarea personalului administrativ sau auxiliar ;

Art.17. Consiliul pastoral al bisericii este compus din toţi lucrătorii ordinaţi ai bisericii (păstori, prezbiteri şi diaconi) sub coordonarea păstorului principal şi reprezintă autoritatea spirituală a bisericii.

a.urmăreşte respectarea bunei rânduieli în biserică;

b.poate lua decizii importante cum ar fi disciplinarea sau excluderea vreunui membru;

c.aprobă primirea de noi membrii;

d.hotărăşte asupra altor probleme de interes pentru biserică;

e.aplică măsurile statutare de disciplină conform mandatului încredinţat de Adunarea Generală;

f.organizează departamente şi stabileşte proiectele bisericii de interes general.

Consiliul pastoral poate fi lărgit prin adiţionarea de noi membrii veniţi prin transfer din alte biserici, care au o aceeaşi mărturisire de credinţă, după ce vor îndeplini următoarele condiţii :

a.să îndeplinească condiţiile specificate la articolul 15 ;

b.să fie validaţi de Adunarea Generală a bisericii.

Art.18. Atribuţiile Consiliului pastoral.

a.Supraveghează activităţile spirituale ale bisericii.

b.Stabileşte şi implementează viziunea bisericii;

c.Cooptează noi slujitori în vederea recunoaşterii lor de către biserică.

Art.19. Păstorul bisericii. Răspunde de toate problemele spirituale şi supraveghează problemele administrative ale bisericii. El are următoarele atribuţii :

a.Hrănirea spirituală a bisericii prin predicarea şi învăţarea Cuvântului lui Dumnezeu ;

b.Păstorirea membrilor bisericii;

c.Pregătirea şi îndrumarea celorlalţi slujitori ai bisericii;

d.Iniţierea şi îndrumarea celorlalte activităţi spirituale şi administrative ale bisericii;

e.Conducele şedinţele Conducerii bisericii iar în lipsa acestuia, deleagă această responsabilitate păstorului asistent sau altui prezbiter ;

f.Coordonează activitatea membrilor Comitetului precum şi a tuturor compartimentelor bisericii ;

g.Oficiază acte de cult, ocazii în care poate solicita ajutorul celorlalţi slujitori ordinaţi ;

h.Păstrează cu discreţie mărturisirile făcute de către persoanele care i se destăinuie.

Art.20. Biserica poate avea pe lângă păstorul principal şi unul sau mai mulţi păstori asistenţi, care îl ajută nemijlocit pe acesta în îndeplinirea atribuţiilor sale şi preiau responsabilităţile ce le sunt delegate de către păstorul principal. Nimeni nu poate fi promovat păstor fără a fi îndeplinit o stagiatură în altă slujbă cum ar fi cea de diacon sau prezbiter.

Art.21.Secretarul bisericii.

a.Ţine evidenţa membrilor bisericii ;

b.Efectuează corespondenţa bisericii;

c.Păstrează ştampila;

d.Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor de comitet şi ale Adunării Generale;

e.Păstrează planurile şi titlurile de proprietate ale bisericii ;

f.Răspunde de actele şi formularele bisericii ;

g.Alături de păstor, în situaţii speciale, reprezintăbiserica în faţa autorităţilor şi la diferite ocazii.

Art.22.Casierul.

a.Răspunde de activitatea casieriei ;

b.Păstrează evidenţa financiară şi a altor valori ;

c.Efectuează plăţi în baza hotărârii Comitetului ;

d.Ţine registrele de casă şi de bancă, la zi.

Art.23. Cenzorii. Controlează din proprie iniţiativă operaţiunile financiar-contabile ale bisericii, semestrial şi consemnează constatările făcute într-un proces verbal.

Art.24. Administratorul. Răspunde de amenajarea şi întreţinerea proprietăţii bisericii, păstrează inventarul patrimoniului acestuia  

Art.25. Ceilalţi membrii din comitet vor avea atribuţiile stabilite în cadrul conducerii bisericii.

Capitolul 3. MEMBRII ŞI APARŢINĂTORI

Art.26. Este membru al Bisericii Române « Elim » Bruxelles, persoana care s-a întors la Dumnezeu cu pocăinţă şi credinţă, L-a mărturisit pe Isus Cristos în apa botezului ca Domn şi Mântuitor, acceptă Mărturisirea de Credinţă şi Statutul de organizare şi funcţionare al Bisericii lui Dumnezeu « Elim », este înscrisă în registrul de membrii al Bisericii şi participă la viaţa bisericii.

Art.27. Acceptarea pentru botezul în apă a persoanelor nou-convertite se hotăreşte de comitetul bisericii. Aceste persoane vor urma în prealabil un curs de pregătire biblică, catichezare, în vederea însuşirii adevărurilor de bază ale vieţii de credinţă. Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care dovedesc o întoarcere autentică la Dumnezeu.

Art.28. Credincioşii pot deveni membrii într-o altă biserică, cu acordul conducerilor celor două biserici, cea din care pleacă şi cea în care urmează să fie membru solicitantul. Se acceptă transferul de membrii a credincioşilor din alte biserici neoprotestante, care au naşterea din nouşi botezul în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt. Calitatea de membru se pierde prin retragere, excludere şi neparticipare îndelungată la viaţa bisericii. Membrii care pleacă din localitate sau din ţară pentru o perioadă mai mare de trei luni, indiferent de motivul plecării, trebuie să ceară transferul bisericii locale, iar la revenire vor aduce transferul de la biserica pe care au frecventat-o în perioada absenţei din biserica locală.

Art.29. Calitatea de membru este personală şi netransmisibilă. Un credincios poate fi membru în acelaşi timp numai într-o singură biserică.

Art.30. Drepturile membrilor sunt :

a.să participe la slujbele bisericii ;

b.să participe la Adunările Generale ale bisericii cu drept de vot deliberat ;

c.să fie aleşi în diferite slujbe spirituale şi administrative potrivit cu chemarea lui Dumnezeu ;

d.să li se oficieze actele de cult de care au nevoie ;

e.să beneficieze de asistenţă spirituală şi socială din partea bisericii ;

f.să se poată transfera într-o altă biserică la cerere.

Art.31. Îndatoririle membrilor bisericii :

a.să trăiască în spiritul învăţăturilor Sfintei Scripturi şi să respecte Mărturisirea de Credinţă ;

b.să frecventeze cu regularitate serviciile divine şi să-şi aducă contribuţia la realizarea menirii bisericii ;

c.să respecte slujitorii bisericii, rânduiala bisericii locale şi să se supună hotarârii conducerii acesteia ;

d.să contribuie cu regularitate la susţinerea financiară a bisericii, potrivit cu învăţătura Sfintelor Scripturi şi cu nevoile lucrării lui Dumnezeu.

Art.32. Fiecare membru al bisericii, indiferent de slujba pe care o are în biserică este supus disciplinei acesteia. Disciplinarea bisericească se aplică de către conducerea bisericii cu următoarele scopuri :

a.pentru a păstra sănătatea spirituală şi morală a bisericii ;

b.pentru a păstra unitatea şi armonia în cadrul bisericii ;

c.pentru a îndemna la pocăinţă şi a recupera pe cel căzut ;

d.pentru a păstra neştirbită mărturia în faţa lumii.

Art.33.Formele de disciplinare care se aplică în biserică :

a.mustrare personală ;

b.mustrare în faţa Comitetului Bisericii ;

c.retragerea dreptului de a sluji în Biserică ;

d.retragerea tuturor drepturilor de membru, pe o perioadă prestabilită ;

e.excluderea.

Sancţiunile prevăzute de punctele c, d, e, se trec într-un proces verbal semnat de conducerea bisericii şi sunt aduse la cunoştinţa celor în cauză şi a bisericii.

Art.34. Motivele pentru care se aplică forma extremă de disciplinare, excluderea :

a.căderea în păcate grave şi trăirea în ele ;

b.trăirea nedemnă din punct de vedere moral, trăire care aduce prejudicii grave bisericii şi lucrării lui Dumnezeu ;

c.răspândirea de învăţaturi şi practici contrareadevărului biblic ;

d.subminarea cu premeditare a unităţii bisericii prin producerea de dezbinări sau prin răspândirea de zvonuri care pot conduce la aceasta ;

e.neparticiparea la viaţa bisericii prin absenţa îndelungată şi voită de la serviciile divine ;

Art. 35. Repunerea in drepturi, respectiv reprimirea celui pus sub disciplină se face de către păstor împreună cu conducerea bisericii, atunci când acesta se căieşte din toată inima de abaterile sale, şi biserica are dovezi că viaţa lui s-a îndreptat, că a fost iertat de Domnul pentru faptele sale, că se supun bunelor rânduieli ale bisericii şi cere în scris să fie reprimit. Atât excluderea şi reprimirea vor fi consemnate într-un proces verbal şi operateîn registrul de membru al bisericii.

Art.36. Aparţinătorii. Sunt consideraţi aparţinători ai bisericii următorii :

a.Copiii aflaţi sub autoritatea părinţilor, din familiile credincioşilor din biserică (a se înţelege că cel puţin unul din părinţi este credincios şi membru al bisericii “Elim” Bruxelles) ;

b.Persoanele care frecventează în mod regulat serviciile religioase şi încă nu au fost botezate, dar care şi-au exprimat dorinţa în acest sens.

Aparţinătorii nu beneficiază de drepturile de membrii cu excepţia binecuvântărilor de copiii şi ale actelor de asistenta spirituală şi socială, după nevoi.

Art.37. Fiecare membru al bisericii renunţă total şi benevol la dreptul de a da în judecată Biserica, sau vreun membru din conducerea ei, atunci când implementarea Mărturisirii de credinţă şi a prezentului Statut va duce la excluderea sau punerea sub disciplină, mustrarea în particular sau publică a membrului în cauză. Deasemenea sfaturile date cu ocazia vizitelor pastorale sau consilierilor spirituale nu pot fi
folosite ca bază pentru a da în judecată biserica sau vreun membru din conducerea ei.

Capitolul 4. SLUJITORII BISERICII

Art .38. Potrivit principiului Noului Testament cu privire la universalitatea preoţiei credincioşilor, fiecare credincios este chemat să facă o slujbă după darul încredinţat lui de Dumnezeu şi să fie recunoscut de către biserică.

Art.39. Credincioşii care dovedesc maturitate spirituală şi calităţi de slujire menite să contribuie la desăvârşirea spirituală a celorlalţi membrii ai bisericii pot sluji ca :

a.Păstori – slujitori ordinaţi care răspund de toate problemele spirituale şi şi supraveghează problemele administrative ale bisericii ;

b.Prezbiteri – slujitori ordinaţi care oficiază toate actele de cult, care le sunt repartizate de către păstori;

c.Diaconi – slujitori ordinaţi care oficiază Cina Domnului, binecuvântările de copii şi înmormântările sub îndrumarea păstorilor, şi se ocupă de problema ajutorărilor în biserică;

d.Proroci – slujitori care au o chemare nemijlocită din partea lui Dumnezeu şi sunt recunoscuţi de conducerea bisericii, care comunică mesaje din partea lui Dumnezeu prin manifestarea slujbei profetice;

e.Evanghelişti - slujitori care au o chemare nemijlocită din partea lui Dumnezeu şi sunt recunoscuţi şi trimişi de biserică să răspândească Evanghelia, pentru mântuirea oamenilor, prin evanghelizari publice sau de la om la om;

d.Misionari – slujitori trimişi de biserică pentru a înfiinţa biserici noi, prin răspândirea Evangheliei şi pentru a întări bisericile existente şi pentru a desfăşura activităţi cu caracter social-umanitar;

e.Învăţători – slujitori pe care biserica-i recunoaşte, care se ocupă de educaţia biblică a membrilor bisericii, a noilor convertiţi, a tinerilor şi a copiilor. Ei trebuie să fie în stare să predea corect şi eficient învăţăturile Sfintelor Scripturi.

Art.40. Confirmarea slujitorilor. Se face de către Adunarea Generală la propunerea conducerii bisericii prin votul a cel puţin două treimi din numărul celor care votează. Alegerile se vor desfăşura conform prevederilor din “anexa A”.

Art.41. Membrii bisericii, propuşi spre a fi ordinaţi, vor fi examinaţi de către conducerea bisericii. Slujitorii ordinaţi în prealabil într-un cadru în afara bisericii “Elim” Bruxelles, şi propuşi pentru validare, vor trebui să prezinte înainte de examinarea de către conducerea bisericii o caracterizare pozitivă din partea comitetului de conducere a ultimei biserici, în care acesta a activat ca membru cu drepturi depline, fără întrerupere, o perioadă de cel puţin doi ani, în care să nu fi fost sancţionat pe linie bisericească, sau să fi fost membrii în biserica “Elim” Bruxelles, de cel puţin patru ani.

Art.42. Nu se va propune o recunoaştere de către conducerea bisericii locale a slujbei slujitorilor ordinaţi în prealabil în alte biserici, decât cu o limită de raport de unu la doi ; ceea ce înseamnă maxim un slujitor ordinat nou venit la doi membii promovaţi din sânul bisericii locale.

Art.43. Echipa de ordinare va fi compusă din cel puţin trei păstori în cazul ordinării păstorilor şi prezbiterilor şi de cel puţin doi păstori în cazul ordinării diaconilor.

Art.44. Slujitorii ordinaţi ai bisericii sunt datori să păstreze secretul mărturisirii personale.

Art.45. Calitatea de slujitori poate fi suspendată sau revocată, atunci când condiţiile biblice pentru ordinare în slujbă nu mai sunt respectate. Aceste forme de disciplinare vor fi aplicate de către Consiliul Pastoral al Bisericii Române Elim.

Art.46. Slujitorilor bisericii li se vor conferi legitimaţii de slujitori, de către biserica locală.

Capitolul 5. ACTIVITATEA BISERICII.

Art.47. Biserica, prin slujitorii, membrii şi aparţinătorii ei îşi desfăşoară activitatea spirituală, culturală, de învaţământ, social caritabilă şi administrativ gospodărească.

Art.48. Biserica are datoria să depună mărturie creştină prin faptă şi prin cuvânt pentru a răspândi Evanghelia şi dragostea lui Dumnezeu în societate.

Art.49. Biserica acordă asistenţă spirituală membrilor şi aparţinătorilor ei, persoanelor din afara ei, care i-o solicită, precum şi tuturor categoriilor sociale care au nevoie de asistenţă, în orfelinate, azile, unităţi de învăţământ, spitale, unităţi militare, penitenciare, etc.

Art.50. Biserica îşi desfăşoară slujbele religioase obişnuite în locaş propriu sau închiriat în acest scop. Programele, zilele şi orele în care au loc serviciile divine se stabilesc de către conducerea bisericii după nevoie. Serviciile speciale sau ocazionale ale bisericii pot fi desfăşurate în aer liber, în săli publice, în alte spaţii amenajate special, sau pe stadioane. La serviciile divine participă membrii bisericii dar şi alte persoane cu condiţia respectării rânduielii impuse de către biserică.

Art.51. Biserica poate organiza studii biblice şi grupe de părtăşie în casele membrilor sau aparţinătorilor acestora. Grupele de studiu biblic şi cele de părtăşie frăţească nu constituie organizaţii de sine stătătoare şi sunt permise atât timp cât activitatea acestor grupuri întăresc unitatea bisericii şi legătura frăţească. În timpul serviciilor divine obişnuite ale bisericii, nu se vor organiza activităţi de grup.

Art.52. Biserica are dreptul de a înfiinţa, organiza şi întreţine singură sau în asociere cu alte biserici, unităţi de învăţământ religios de orice grad, tabere şcolare şi de tineret, etc.

Art.53. Biserica are dreptul de a înfiinţa, organiza şi întreţine singură sau în asociaţii cu alte biserici, orfelinate, azile, case de odihnă, edituri, tipografii, mijloace de înformare în masă, unităţi productive, cimitire, etc.

Art.54. Biserica are dreptul de a trimite misionari, în ţară şi în străinătate pentru răspândirea Evangheliei şi pentru activităţi cu caracter social-umanitar.

Capitolul 6. PATRIMONIUL BISERICII.

Art.55.Biserica, prin Adunarea Generală, dispune de patrimoniul şi de fondurile ei, fără niciun amestec din afară. Gestionarea acestora se face de către Comitetul Bisericii.

Art.56. Biserica poate avea în proprietate : locaşul de cult cu anexele şi terenurile aferente, case pastorale şi pentru personalul de serviciu, clădiri şi terenuri pentru unităţile de învăţământ, de caritate şi de odihnă, mijloacele tehnice necesare dsfăşurării activităţii proprii, cimitir, confesional, etc.

Art.57. În vederea dobândirii sau înstrăinării bunurilor mobile şi imobile, biserica nu are nevoie de avizul, sau aprobarea unui organ ierarhic.

Art.58. Biserica se întreţine din contribuţiile şi zeciuielile membrilor ei, din donaţii din partea persoanelor fizice sau juridice din ţară şi din strainătate, cu respectarea principiului biblic privind moralitatea provenienţei acestora şi din alte activităţi proprii.

Art.59. Donaţiile de orice natură făcute bisericii intră în proprietatea acesteia şi nu pot fi restituite sub nicio formă donatorilor.

Art.60. În raporturile cu Fabrique d’Eglise şi cu A.S.B.L-ul C.E.R.B., hotărârile Adunării generale a Bisericii Elim primează în faţa acestora, în oricare din domeniile pe care acesta le susţine, le finanţează şi îi afectează interesele.

Capitolul 7. ALTE DISPOZIŢII.

Art.61. Ştampila bisericii este rotundă, cu diametrul de 29 mm. Periferia ei este delimitată de două cercuri concentrice. Pe circumferinţa interioară a acestora se scrie în formă rotundă : « Biserica creştină română * Bruxelles – Belgia * », iar în centrul ştampilei se află un porumbel încadrat într-un cerc compus dintr-o succesiune de linii care formează între ele un unghi de aproximativ de 3°, una scurtă succedată de către una mai lungă, a căror lungime se scurtează înspre cele două capete ale liniei ce desemnează diametrul cercului luat pe orizontală. Deasupra acestui cerc se află scris : « ELIM », cu majuscule.

Art.62. Desprinderea din biserica a unui grup de credincioşi, în vederea înfiinţării unei noi biserici, se face numai cu aprobarea Adunării Generale, cu avizul Conducerii Bisericii şi numai atunci când acestă acţiune contribuie la progresul lucrării lui Dumnezeu.

Art.63. Biserica poate să aibe legături frăţeşti de părtăşie şi suport reciproc cu alte biserici locale din alte ţări, dar este interzisă afilierea legală a bisericii cu orice organizaţie religioasă, cu excepţia faptului când delegaţii bisericii sunt mandataţi în mod expres de către Adunarea Generală pentru a semna documente oficiale în acest sens.

Art.64. Comunitatea încetează să mai existe atunci când numărul membrilor ei scade sub numărul legal prevăzut, de 20 membrii. În acest caz, patrimoniul ei va fi donat altor biserici, în condiţiile legilor statului.

Art.65. Amendamentele la prezentul statut se vor face din motive obiective atunci când situaţia o impune, la propunerea Conducerii Bisericii şi cu aprobarea Adunării Generale, cu o majoritate de cel putin trei patrimi din numarul total al membrilor Bisericiii, inscrisi in registru.


Versetul zilei

 

Un gând